اطلاعیه شماره ده (اولین نشست با آقای دکتر علی اکبر جباری)

عصر روز بيست و سوم شهريورماه سال نود و شش، دبير خانه “اولين همايش اقتصاد وكارآفريني در حوزه زبان هاي خارجي، ميزبان، دبيرعلمي همايش، جناب آقاي دكتر علي جباري بود كه قبل از هرچيز، از ايشان نهايت سپاسگزاري را داريم كه علي رغم مشغله درسفرشان به تهران، قبول زحمت فرمودند و در نشستي با اين دبيرخانه به تبادل نظر پرداختند.

 

در اين ملاقات يك ساعت و چهل و پنج دقيقه اي، ابتدا به بررسي سايت همايش پرداخته شد، سپس پرديس فناوري كيش به عنوان مجري،به اهداف و انگيزه هاي علمي و عملي خود از برگزاري اين همايش اشاره كرد؛ البته كه برپايي اين قبيل گرد همايي ها، كه از مشاركت بزرگترين قطب هاي دانشگاهي و سازماني كشور به وجود مي آيند، قطعا گامي مؤثر در پيشبرد گسترش زمينه هاي شغلي در حوزه زبان هاي خارجي، محسوب مي شوند.
پس از آن به بررسي محورهاي همايش و موضوعات پيراموني آن صحبت به ميان آمد و در ادامه به بررسي لزوم استفاده از تكنولوژي و فناوري هاي پيشرفته در حوزه اموزش و يادگيري زبان، با توجه به رسالت اصلي اين پرديس، پرداخته شد كه مورد استقبال جناب آقاي دكتر جباري، رييس دانشكده زبان و ادبيات خارجي دانشگاه سراسري يزد، قرار گرفت.

اميد است با برپايي هرچه بهتر اين قبيل نشست ها، كمك شايان توجهي به جامعه ايراني متخصص ،جوياي كار و فعال در حوزه زبان هاي خارجي، بشود.

دبيرخانه همايش١٣٩٦/٦/٢٤