تاملی در فرصت ها و چالش های کارآفرینی رشته زبان و ادبیات عربی در ایران

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -26 بهمن 1396

تاملی در فرصت ها و چالش های کارآفرینی رشته زبان و ادبیات عربی در ایران

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله 10 کلیک نمایید .

مقاله 10