تذکرات ثبت نام

فرهیختگان گرامی، خواهشمند است

جهت تکمیل فرآیند ثبت نام هنگام نام نویسی حداقل نصف مبلغ شرکت در همایش را واریز بفرمایید.