جناب آقای ابوالفضل مهاجر

جناب آقای ابوالفضل مهاجر

جناب آقای ابوالفضل مهاجر

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان گلستان و مدرس دانشگاه