جناب آقای مهدی تیموری

جناب آقای مهدی تیموری

جناب آقای مهدی تیموری

مدرس دوره عالی فناوری اطلاعات