دکتر افسانه باقری

دکتر افسانه باقری

دکتر افسانه باقری

عضو هیات علمی گروه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران