دکتر بابک قرائتی

دکتر بابک قرائتی

دکتر بابک قرائتی

دکترای حقوق و مدیر منابع انسانی پرس تی وی