دکتر رضا اکبریان

دکتر رضا اکبریان

دکتر رضا اکبریان

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز