دکتر پرویز رستم زاده

دکتر پرویز رستم زاده

دکتر پرویز رستم زاده

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز