کارگاه برنامه ریزی و کنترل پروژه های مهندسی دانشگاه تهران

کارگاه برنامه ریزی و کنترل پروژه های مهندسی دانشگاه تهران زمان: 13:00 الی 17:00 تاریخ: 1400/08/22 1400/08/23 تعداد جلسات : 2 جلسه جذب و بکارگیری

ادامه مطلب