اطلاعیه شماره پنج(ثبت نام کارآفرین برتر)

مدیران موسسات/شرکتهایی  که حائز شرایط بخش کارآفرینان برتر همایش می باشند می توانند از تاریخ 96/5/18 اقدام به تکمیل فرم مربوطه و ارسال مدارک خود نمایند. برای این منظور میتوانید در بخش کارآفرینان برتر در صفحه نخست سایت وارد شوید .