اطلاعیه شماره یازده (جلسه مشترک دبیرخانه همایش اقتصاد و کارآفرینی با معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)

جلسه مشترک دبیرخانه همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی با حضور جناب آقای دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی در روز شنبه مورخ ۲۵ شهریور در محل وزارت کار برگزار گردید. در این جلسه تاکید دکتر منصوری بر تمرکز در مساله چالش های آموزش کیفی زبان های خارجی در این همایش بود . در این جلسه اعلام حمایت همه جانبه وزارت کار و امور اجتماعی از برگزاری این همایش از مهمترین موضوعات این جلسه بود