٥٠٠٠٠ هزار تومان
شخصی
 • ورودی
 • نهار + پذیرایی
 • گواهی نامه
 • همه کارگاه ها
٩٠٠٠٠ هزار تومان
استاندارد
 • ورودی
 • پذیرایی + نهار
 • گواهی نامه
 • همه کارگاه ها
٥٠٠٠٠ هزار تومان
شخصی
 • ورودی
 • نهار + پذیرایی
 • گواهی نامه
 • همه کارگاه ها
٧٠٠٠٠ هزار تومان
تجاری
 • ورودی
 • نهار + پذیرایی
 • گواهی نامه
 • همه کارگاه ها
٩٠٠٠٠ هزار تومان
استاندارد
 • ورودی
 • پذیرایی + نهار
 • گواهی نامه
 • همه کارگاه ها
٥٠٠٠٠/ هزار تومان
شخصی
 • ورودی
 • پذیرایی + نهار
 • گواهی نامه
 • همه کارگاه ها
٩٠٠٠٠/ هزار تومان
استاندارد
 • ورودی
 • پذیرایی + نهار
 • گواهی نامه
 • همه کارگاه ها