26بهمن ماه ١٣٩٦
#عنوان جلسهسخنرانساعتمحل برگزاری
1سرود ملیخالی 8:59
2قرآنخالی 9:03
3سرود دانشگاه تهرانخالی 9:10
4دبیر علمی دکتر علی اکبر جباری 9:20
5دبیر کانون و نماینده معاونت فرهنگیعباس صفایی مهر 9:40
6پخش کلیپ 1خالی 9:50
7پذیراییخالی 10:45
8پنل نخستخالی 11:00
9ناهار و نمازخالی 12:30
10کارگاه TTCOخالی 13:50
11پنل دومخالی 13:55
12مجری / پخش کلیپ ها /جمع بندی نتایج داوریخالی 16:00
13گزارش دبیر اجراییسرکار خانم سپیده هماپور 16:10
14تمجید از مقالات برتر اختتامیهخالی 16:20
27بهمن ماه ١٣٩٦
#عنوان جلسهسخنرانساعتمحل برگزاری
1پنل 4٤٥ : ٨سالن یک
2پنل 6٠٠ : ٩سالن دو
3پنل7٠٠: ١١سالن سه