دکتر احسان قبول

دکتر احسان قبول

دکتر احسان قبول

عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی و رئیس مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد