دکتر حسین صمدی

دکتر حسین صمدی

دکتر حسین صمدی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز