دکتر رحیم محترم

دکتر رحیم محترم

دکتر رحیم محترم

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و گروه بین الملل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران