دکتر رضا محمد کاظمی

دکتر رضا محمد کاظمی

دکتر رضا محمد کاظمی

عضو هیات علمی و مدیرگروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران