دکتر سید سعید فیروز آّبادی

دکتر سید سعید فیروز آّبادی

دکتر سید سعید فیروز آّبادی

عضو هیات علمی دانشگاه/ مترجم رسمی قوه قضاییه/ عضو جامعه مترجمان رسمی