دکتر شهرام همت زاده

دکتر شهرام همت زاده

دکتر شهرام همت زاده

عضو هیات علمی دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی و قائم مقام رئیس انجمن زبان و ادبیات روسی