دکتر محمد مطیعی

دکتر محمد مطیعی

دکتر محمد مطیعی

عضو هیات علمی و مدیر کل روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي