دکتر مرتضی اکبری

دکتر مرتضی اکبری

دکتر مرتضی اکبری

عضو هیات علمی گروه کارآفرینی فناورانه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران