دکتر معصومه معتمدنیا

دکتر معصومه معتمدنیا

دکتر معصومه معتمدنیا

مدیرگروه مترجمی زبان روسی دانشگاه مازندران و عضو هیات مدیره انجمن زبان و ادبیات روسی