دوره ویژه تربیت مشاور تحصیلی

دوره ویژه تربیت مشاور تحصیلی (مقدماتی و پیشرفته) پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مشاوران ایران: سرفصل : نحوه برنامه

ادامه مطلب

دوره ویژه فشرده تربیت مشاور تحصیلی

دوره ویژه فشرده تربیت مشاور تحصیلی پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مشاوران ایران: سرفصل : نحوه برنامه ریزی تحصیلی

ادامه مطلب