دوره حقوق فوتبال

دوره حقوق فوتبال   زمان: 15:00 الی 19:00 تاریخ شروع کارگاه : 1400/10/30 تعداد جلسات : 2 جلسه جذب و بکارگیری نفرات برتر دوره برای ثبت نام

ادامه مطلب